Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Carolus C. BVBA, Heuvelstraat 50, B-3850 Nieuwerkerken BTW BE.445.425.582, RPR Hasselt.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud vermeld op deze website, inclusief merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Carolus C. BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie vermeld op deze website is van algemene aard en is bijgevolg niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Carolus C. BVBA doet haar uiterste best opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeuring en bijgewerkt is. Desondanks kunnen er zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Carolus C. BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Carolus C. BVBA kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (met inbegrip van links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Carolus C. BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Carolus C. BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Carolus C. BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid
Carolus C. BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal dan enkel gebruikt worden in het kader inschrijven, nieuwsbrief en pre-orders. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Carolus C. BVBA. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Carolus C. BVBA, adres, e-mailadres, de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Carolus C. BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Carolus- website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Carolus-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de website kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. Deze “cookies” worden o.a. gebruikt voor Google Analytics en remarketing.